GDPR

Voditelj obrade osobnih podataka Eduworld Posao j.d.o.o., agencija za posredovanje pri zapošljavanju, Stara Ploščica 61, 43232 Berek – Hrvatska (u daljnjem tekstu Eduworld Posao) prikuplja Vaše podatke isključivo u svrhe posredovanja pri zapošljavanju.  Podaci koji se prikupljaju i obrađuju su sljedeći:

Ime i  prezime,  adresa prebivališta,  broj telefona, e-mail adresa, fotokopije osobnih dokumenata, svjedodžbi/diploma/potvrdi/certifikata o kvalifikacijama, životopis i fotografije za životopis.

Podaci se pohranjuju u elektroničkom obliku.  Pristup navedenim podacima imaju osobe zaposlene u trgovačkom društvu Eduworld Posao kao i, uz Vašu privolu, trgovačka društva kojima Vas Eduworld Posao predlaže kao kandidata za radno mjesto u svrhu posredovanja pri zapošljavanju. Treće osobe nemaju pristup Vašim osobnim podacima. Vaši podaci se čuvaju do primitka zahtjeva za brisanje iz evidencije. Eduworld Posao primjenjuje odgovarajuće tehničke mjere zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe ili otkrivanja. Uvid o način čuvanja, distribucije i korištenja Vaših osobnih podataka, kao i izmjenu, dopunu ili brisanje nepotpunih i netočnih podataka možete zatražiti od agencije Eduworld Posao slanjem zahtjeva na e-mail  adresu info@edu-world.eu.
Eduworld Posao će na Vaš zahtjev odgovoriti u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Predajom životopisa i svih ostalih osobnih dokumenata agenciji Eduworld Posao, dajete privolu da vaši osobni podaci mogu biti: elektronski pohranjeni, obrađivani i prosljeđivani u svrhu  posredovanja pri zapošljavanju. Pri tome se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) u vezi sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).  Radi se o dobrovoljnom davanju privole koju niste dužni dati te je u svakom trenutku možete povući. Naknadno povlačenje privole ne utječe na zakonitost prethodne obrade podataka. Ako želite povući Vašu privolu ili zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka iz evidencije, to možete učini pisanim putem na adresu: Stara Ploščica 61, 43232 Berek – Hrvatska ili elektroničkim putem na email adresu: info@edu-world.eu. Primitkom Vaše izjave o povlačenju privole Eduworld Posao bez odgode prestaje s obradom Vaših osobnih podataka.
Eduworld Posao će na Vaš zahtjev odgovoriti u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.